محاسبه آنلاین هزینه انتقال سند ملک ، آپارتمان و …نتیجه محاسبه

  • حق التحریر:
  • حق الثبت:
  • مالیات ارزش افزوده:
  • هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی:
  • جمع کل:
  • افزایش نیم درصد:
  • جمع کل با حق‌الثبت دوم:


تهیه کننده : تیم ثبت رایانه